This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yhteenvetoa ja artikkelit

Tiedote 4.10.2016

Kasvokkain-lehti 3/2016 esittelee hanketta

Osaava OPE -hanke jatkaa hyväksi havaittua työparitoimintaa
Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen Kasvokkain-lehti esittelee Osaava hanketta syksyn numerossaan 3/2016.

Artikkelin pääse lukemaan alla olevan linkin kautta, sivut 14-15:

http://www.kerava.fi/palvelut/Documents/Kasvatus%2c%20opetus%20ja%20koulutus/Kasvokkain/Kasvokkain%203_2016%20nettiversio.pdf

 

Parin kuukauden välein ilmestyvä lehti on suunnattu ensisijaisesti Keravan kaupungin henkilöstölle, mutta sen sisällöt ovat avoimia kaikille kasvatus- ja opetuspalveluista kiinnostuneille.

Tiedote 9.3.2016

Syksyn 2015 työparitoiminnasta

Syksyn 2015 työparitoimintaan osallistui yhteensä 23 opettaja-taideopettaja työparia. Esiopetuksesta oli mukana 10 opettajaa ja perusopetuksesta 13 opettajaa.

Verkoston taideoppilaitoksista työparitoimintaan osallistui yhteensä 11 taideopettajaa eri taiteen aloilta. Keravan kuvataidekoulusta oli mukana neljä taideopettajaa (sarjakuva, animaatio, varjoteatteri), Keravan musiikkiopistosta yksi taideopettaja (varhaisiän musiikkiopetus), Keravan Opistosta kolme taideopettajaa (draama, kuvataide, musiikki) ja Keravan tanssiopistosta kaksi tanssinopettajaa sekä Vekarateatterista yksi draamakasvatuksen opettaja.

Vuoden lopussa julkaistiin ONNISTU JA INNOSTU -julkaisu, joka esittelee vuosien 2013, 2014 ja 2015 työparitoiminnan projekteja.

Tiedote 18.3.2015

Syksyn 2014 työparitoiminnasta

Syksyn 2014 työparityöskentelyyn osallistui yhteensä yhdeksäntoista opettaja-taideopettaja työparia, jotka toteuttivat kukin oman projektinsa. Projekteihin osallistui kymmenen perusopetuksen opettajaa ja yhdeksän esiopetuksen opettajaa.

Taideopettajia oli mukana yhteensä kaksitoista. Keravan kuvataidekoulusta oli mukana kolme taideopettaja (kuvataide, varjoteatteri), Keravan musiikkiopistosta kolme musiikinopettajaa, Keravan Opistosta kolme taideopettajaa (kuvataide, käden taidot, laulu) ja Keravan tanssiopistosta kaksi tanssinopettaja sekä Vekarateatterista yksi draamakasvatuksen opettaja.

Uutta oli projektien dokumentointi. Työparit tekivät videon, diaesityksen, kuvakoosteen tms. Osa tuotoksista on nähtävissä Projektit, esiopetus- ja Projektit, perusopetus -sivuilla. Hae sieltä innoitusta ja ideoita omaan opetustyöhösi!

Tiedote 10.1.2014

Syksyn 2013 työparitoiminnasta

Työparityöskentelyyn osallistui 38 opettajaa, joista perusopetuksen ja lukion ja aikuislukion opettajia oli 24 ja taideopettajia 14. Työpariprojekteja on ollut yhteensä 24.

Työparit toteuttivat opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projekteja toteutettiin eri luokka-asteilla alakoulun 1. luokalta lukion kurssiryhmille myös erikoisryhmille kuten maahanmuuttajille.

Aiheita olivat mm. ruotsinkielisessä alakoulussa toteutettu Sirkus ja kieli - kielen yhdistäminen sirkustaitoihin -projekti (1.-2. lk ja 3.-6. lk), lukion maahanmuuttajien perusopetukseen integroitu Suomen kielen opetusta liikkeen avulla -projekti, alakoululuokan viikon kansainvälisyys-, äidinkielen sadut ja kuvataiteen pienoismallit -teemaa yhdistävä Pieni kummallinen maa -tilataideprojekti (3. lk) ja yläkoulun luennontiedon valinnaisryhmän ääniaiheeseen liittyvä Ihmisääni -tunti laulupedagogian välinein ja menetelmin.

Opettajien työparityöskentelystä antama palaute oli myönteistä. Työskentelyparin yhteistä suunnittelua ja jaettua opettajuutta tunnilla pidettiin yleisesti hyvänä. Projektit herättivät kiinnostusta kouluyhteisöissä. Työparit ilmaisivat halukkuuttaan jatkaa tämän tyyppisessä toiminnassa. Työparit pitivät projektin toteutuksen tiukkaa aikataulua haasteellisena.

 

Työparityöskentelyn edut

1. Uudet tuulet opetukseen. Taiteilijan työpanoksen kautta voidaan poiketa tutuista opiskelutavoista ja saadaan uusia ideoita sekä tapoja tehdä asioita.

2. Molempien osapuolien uuden oppiminen. Opettajalla sekä taideopettajalla on kummallakin mahdollisuus oppia uutta opettamastaan aiheesta.

3. Ideoiden sinkoilu. Asiastaan innostuneet ja opetettavan aiheen hallitsevat opettajat voivat kaksin ideoida tuntia tavalla, johon yksin ei välttämättä pystyisi.

4. Jaettu vastuu opetustilanteessa. Aktiivista toimintaa ja ohjausta vaativassa opetustyössä neljä kättä on enemmän kuin kaksi.

 

Työparityöskentelyn haasteet

1. Jos halutaan kokeilla ja tuoda uusia asioita opetukseen, voi joskus väistämättä tulla vastaan tilanteita, että suunnitelmat eivät toimi tai aika/resurssit eivät riitä.

2. Molempien osapuolien on koettava saavansa työparityöskentelystä jotain. Motivaation työparityöskentelyyn on lähdettävä työparista itsestään.

3. Työparityöskentely tuottaa lisätyötä suunnittelun sekä arvioinnin suhteen, jolloin aikajänne toteutukselle on hyvä olla riittävän väljä.

4. Tunnin aihe/teema ja menetelmät koetaan yhteiseksi ja sovitaan yhdessä, jolloin molemmat opettajat voivat osallistua luokkatyöskentelyyn eikä toinen opettaja jää sivustakatsojaksi.

5. Kahden toisilleen vieraan ja mahdollisesti erilaisen persoonan kohtaaminen vaatii avoimmuutta ja uskallusta.

Tiedote 10.1.2014

Koordinaattorin katsaus hankkeen toiminnasta 2013

Koulutukset

Hankkeen painopisteiden mukaisesti opettajille on tarjottu täydennyskoulutusta, jonka avulla kehitetään malleja yhteistyön vahvistamiseksi yli oppilaitosrajojen, vahvistetaan Keravan peruskoulujen ja lukion opetuksen taideorientaatiota, laajennetaan opettajien taiteidenvälistä osaamista ja luovuutta sekä tuetaan opettajien työhyvinvointia.

Hankkeen koulutuksia on tarjottu verkoston opettajille ja taideopettajille. Koulutustarjotin on rakennettu erikseen keväälle, kesälle ja syksylle. Tarjolla on ollut yhteensä 43 eri koulutusta, joista 28 koulutusta on toteutunut. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 268 opettajaa.

Kouluttajina ovat toimineet verkoston ja verkoston yhteistyökumppaniorganisaatioiden taideopettajat. Luennoijat ovat edustaneet eri alojen merkittävää tietämystä ja osaamista.

Koulutukset ovat kattaneet eri taiteen aloja monipuolisesti. Osa koulutuksista on tähdännyt opettajien ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, osa on suunnattu oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Tarjolla on ollut mm. improvisaatiota ja draamaa, varjoteatteria, tanssivideotyöpajaa, kehon- ja äänenhuoltoa, intialaista tanssia, kuvataiteita, vapaata säestystä ja bändin ohjaamista.

Osana täydennyskoulutusta on aloitettu opettaja-taideopettaja työparityöskentely

Verkoston opettajien yhteistyötä ja vertaisoppimista on rakennettu ja vahvistettu kahdenkeskisellä opettaja-taideopettaja -työparityöskentelyn avulla. Perusopetuksen ja lukion luokanopettaja ja aineenopettaja on saanut työskentelyparikseen taideopettajan, joka on ollut kuva-, musiikki-, tanssi-, teatteri-, sirkus-, sanataiteen tai käden taitojen ammattilainen. Taideopettaja on ollut verkoston oppilaitoksen tai verkoston yhteistyökumppanin edustaman organisaation opettaja.

Työparityöskentely toteutettiin muutaman kuukauden aikana syys-marraskuussa. Työparityöskentelyyn osallistui 38 opettajaa, joista perusopetuksen ja lukion ja aikuislukion opettajia oli 24 ja taideopettajia 14. Työpariprojekteja on ollut yhteensä 24.

Työparityöskentelyn aloitustilaisuuteen kutsuttiin opettaja-taideopettaja/taiteilija -työpari Keuda Tuusulan Pekka Halosen akatemiasta kertomaan omia kokemuksiaan työparityöskentelystään. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja työparit orientoituivat yhteiseen työskentelyyn. Aloitustilaisuuteen osallistui yhteensä 26 perusopetuksen, lukion ja aikuislukion, taideoppilaitosten ja yhteistyöverkoston opettajaa ja taideopettajaa.

Työparit ovat toteuttaneet opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle luokkatyöskentelynä. Projekteja on toteutettu eri luokka-asteilla alakoulun 1. luokalta lukion kurssiryhmille myös erikoisryhmille kuten maahanmuuttajille. Jokaiseen projektiin on kuulunut työparin yhteinen projektin suunnittelu, toteuttaminen sekä yhteinen arviointi ja projektin raportointi.

Aiheita ovat olleet mm. ruotsinkielisessä alakoulussa toteutettu Sirkus ja kieli - kielen yhdistäminen sirkustaitoihin -projekti (1.-2. lk ja 3.-6. lk), lukion maahanmuuttajien perusopetukseen integroitu Suomen kielen opetusta liikkeen avulla -projekti, alakoululuokan viikon kansainvälisyys-, äidinkielen sadut ja kuvataiteen pienoismallit -teemaa yhdistävä Pieni kummallinen maa -tilataideprojekti (3. lk) ja yläkoulun luennontiedon valinnaisryhmän ääniaiheeseen liittyvä Ihmisääni -tunti laulupedagogian välinein ja menetelmin.

Opettajien työparityöskentelystä antama palaute on ollut myönteistä. Työskentelyparin yhteistä suunnittelua ja jaettua opettajuutta tunnilla on pidetty yleisesti hyvänä. Projektit ovat herättäneet kiinnostusta kouluyhteisöissä. Työparit ovat ilmaisseet halukkuuttaan jatkaa tämän tyyppisessä toiminnassa. Työparit pitivät projektin toteutuksen tiukkaa aikataulua haasteellisena.

Kaupungin Kerava-lehti 1/2014

Osaava Kerava – opettajien yhteistyötä yli rajojen

Taiteen opetukseen uusia aseita

Vuoden vaihteessa päättynyt Keravan taiteilijakoulutus -hanke yhdisti eri oppilaitokset yhteistyöhön ja tarjosi opettajille täydennyskoulutusta. Pyrkimyksenä oli lisätä opetuksen taidepainotteisuutta, opettajien taiteiden välistä osaamista ja työhyvinvointia.

– Kaikki lähtivät ennakkoluulottomasti jakamaan itseään yhteiseen hyvään. Elämä on ihmiseksi kasvamista eli sitä että otetaan ihmisen koko potentiaali käyttöön. Tämä oivallus opettajilla pitäisi olla, toteaa Keravan Opiston päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori Teija Leppänen.

Koulutus käsitti koulutustilaisuuksia ja taiteilija-opettaja -työparityöskentelyä. Kursseja ja luentoja oli yhteensä 29, joissa mukana oli yli 200 opettajaa. Tavoitteena oli lopulta välittää hyöty oppilaille.

Tarjolla oli improvisaatiota ja draamaa, varjoteatteria, tanssivideotyöpajaa, kehon- ja äänenhuoltoa, intialaista tanssia, kuvataiteita, vapaata säestystä ja bändin ohjaamista.

Taiteilija-opettaja -työparitoiminnassa oli mukana 24 perusopetuksen ja lukion opettajaa sekä 14 taidealan opettajaa. Työparit toteuttivat opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle. Opettajien vertaisoppiminen tapahtui elävässä elämässä luokkatyöskentelynä.

– On hienoa huomata, kuinka eri taidemuotojen ammattilaiset etsivät ihmistä kannattelevaa tietoa ja ymmärrystä, joka lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia, Leppänen iloitsee.

Kasvatus- ja opetusviraston hallinnoiman perusopetusosaston hankkeen määräraha oli 50 000 euroa. Se alkoi vuoden 2012 toukokuussa ja liittyi Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmaan.

Yhteistyöverkostossa perusopetuksen ja lukioiden opettajien kanssa toimivat Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto, Keravan Opisto, Keravan Tanssiopisto, Vekarateatteri, Nukketeatteri Sampo, Sirkuskoulu Fanfaari sekä Keravan sanataidekoulu.

Hankkeelle haetaan jatkoa.

Pääset tutustumaan artikkeliin alla olevan linkin kautta:

http://www.kerava.fi/kerava-info/PublishingImages/yleistietoa/kerava-lehti/Kerava-lehti%201-2014.pdf

 

18.11.2013

Lehdistötiedote

Opettajat kohtaavat yli oppilaitosrajojen Keravalla

Lähes kahden vuoden ajan Keravan taiteilijakoulutus -hanke on yhdistänyt Keravan kaupungin perusopetuksen, lukion ja aikuislukion sekä keravalaiset taideoppilaitokset kiinteään yhteistyöhön valtakunnallisen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Osaava-ohjelman puitteissa.

Kaupungin kasvatus- ja opetusviraston hallinnoiman hankkeen yhteistyöverkostossa toimivat Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto, Keravan Opisto ja Keravan tanssiopisto, Vekarateatteri, Sirkuskoulu Fanfaari sekä Keravan sanataidekoulu.

Keravan taiteilijakoulutushanke tarjoaa kaikkien edellä mainittujen oppilaitosten opettajille täydennyskoulutusta, jonka avulla kehitetään malleja yhteistyön vahvistamiseksi yli oppilaitosrajojen, vahvistetaan Keravan peruskoulujen ja lukion opetuksen taideorientaatiota, laajennetaan opettajien taiteidenvälistä osaamista ja luovuutta sekä tuetaan opettajien työhyvinvointia. Toiminnan pitkäkestoinen tavoite on välittää koulutuksen hyöty oppilaille ja eri-ikäisille opiskelijoille opetuksen laatua kehittämällä yli oppilaitosrajojen.

Osaamista on jaettu erilaisina koulutustilaisuuksina sekä taiteilija-opettaja -työparityöskentelyn muodossa. Opettajille on ollut tarjolla yhteensä 47 kurssia ja luentoa, joista toteutuneita on ollut 29. Koulutustilaisuuksissa on ollut mukana yhteensä reilut 200 opettajaa.

Kurssit ovat kattaneet eri taiteen aloja monipuolisesti. Tarjolla on ollut mm. improvisaatiota ja draamaa, varjoteatteria, tanssivideotyöpajaa, kehon- ja äänenhuoltoa, intialaista tanssia, kuvataiteita, vapaata säestystä ja bändin ohjaamista. Luennoijia ovat olleet professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopistosta aiheenaan Opeta ryhmää, tavoita yksilö, tutkimusinsinööri Lauri Ahonen Työterveyslaitokselta aiheenaan Taito- ja taideopetuksen vaikutus tiedolliseen kehitykseen sekä musiikin tohtori, pedagogi Katarina Nummi-Kuisma Sibelius Akatemiasta, joka kävi inspiroimassa yleisöään Miten ohjaan oppilaani luovaan prosessiin? -luentoaiheellaan.

Tänä syksynä opettajien välistä vuorovaikutusta on tiivistetty taiteilija-opettaja -työparitoiminnan avulla, jossa on mukana 24 perusopetuksen ja lukion opettajaa ja 14 taidealan opettajaa. Työparit toteuttavat opetussuunnitelmaan integroituvan projektin valitulle oppilasryhmälle. Opettajien vertaisoppiminen tapahtuu elävässä elämässä luokkatyöskentelynä.

— Olen ilokseni saanut olla näköalapaikalla ja nähdä sen valtavan voimavaran, joka sisältyy eri alojen opettajien osaamiseen. Koulutustilaisuuksissa opettajat ovat kohdanneet opiskelijoina toisensa, ja taideopettajien osaamiselle on löytynyt väylä avautua hedelmällisessä kontekstissa", summaa hankekoordinaattori, Keravan Opiston päätoiminen taideopettaja ja apulaisrehtori Teija Leppänen hankkeen onnistumisia.

— Kaikki ovat ennakkoluulottomasti lähteneet jakamaan itseään yhteiseen hyvään", hän lisää.

— Koko elämähän on siksi ihmiseksi kasvamista jota on; pystyä ottamaan ihmisen koko potentiaali käyttöön. Taideopettajana näen, että tästä pitäisi kaikilla opettajilla olla oivallus, jatkaa Leppänen.

— On hienoa huomata, kuinka eri taidemuotojen ammattilaiset etsivät tahoillaan ihmistä kannattelevaa tietoa ja ymmärrystä, joka lisää sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tämä kilvoittelu ja taiteen hyvää tekevä puoli on ollut käsin kosketeltava opettajien ja kouluttajien kohtaamisissa, iloitsee Leppänen.

Keravan taiteilijakoulutushanke on yksi kaupungin perusopetusosaston hankkeista. Hankkeen kokonaissumma on 50 000 euroa. Hanketoiminta alkoi vuoden 2012 toukokuussa ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Kasvatus- ja opetusviraston opetuksen suunnittelija Kati Airisniemi, oppimiskeskuksen johtaja Mia Talikka, Keravan kuvataidekoulun rehtori Saara Mesterton, Keravan musiikkiopiston vs. rehtori Leena Mäkinen, Keravan tanssiopiston rehtori Irmeli Toiviainen sekä Teija Leppänen. Ohjausryhmä arvioi vielä hankkeen onnistumisia loppuraporttiinsa ja saa pohdittavakseen, miten jatkossa voidaan hyödyntää ja edelleen kehittää syntyneitä toimintamalleja ja -verkostoja. Keravan taiteilijakoulutus -hanke on näyttänyt, että hyvä kannattaa laittaa kiertämään!

Keravan taiteilijakoulutus -hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta https://osaava-kerava.purot.net/

Lisätietoja: Keravan taiteilijakoulutushankeen hankekoordinaattori Teija Leppänen, teija.leppanen@kerava.fi

p. 040 318 2437

Kerava – pieni suuri kaupunki – sijaitsee Keski-Uudenmaan sydämessä. Asukkaita Keravalla on noin 35 000

ja kaupungin pinta-ala on 30,9 km2. Kerava on vihreä kaupunki, jossa on kaavoitettua puistoaluetta

asukasta kohden yli 91 m2. Keravasta tuli kauppala vuonna 1924 ja kaupunki vuonna 1970.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username