This is a free Purot.net wiki
  • View:

Osaava-ohjelma

Aluehallintovirasto (AVI) Osaava-ohjelma

Osaava-ohjelma

Aluehallintovirasto (AVI) jakaa valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt määräaikaisen opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän Osaava-ohjelman vuosille 2010–2016. Viimeinen haku on ollut vuonna 2015 ja  viimeinen rahoituskausi on vuosille 2016-2017.

Osaava-ohjelman tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina oman henkilöstönsä osaamista, sekä osaamisen kehittämistä palvelevia rakenteita ja suunnitelmia.

Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta niin, että se palvelee entistä paremmin työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita sekä laajempaa verkostoyhteistyötä. Osaava-ohjelma täydentää työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa mainittuja työnantajan velvoitteita huolehtia henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Koulutuksen järjestäjät tai oppilaitokset voivat yhdessä alueellisesti tai verkostona hakea rahoitusta kehittämistoimintaan.

ELY-keskusten asiantuntemusta käytetään Osaava-ohjelman ammatillisen koulutuksen hankkeiden arvioinnissa.

Näet oman alueesi Osaava-ohjelman yhteyshenkilöt valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue-kohdasta oma alueesi

https://www.avi.fi/web/avi/osaava-ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Opetustoimen henkilöstön osaamisen varmistaminen ja Osaava-ohjelma

Opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävä määräaikainen Osaava-ohjelma käynnistyi vuonna 2010. [ Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteet 29.1.2010 ja 31.5.2010]

Osaava-ohjelman yleiset esittelykalvot verkostojen hyödynnettäväksi:

Osaava-ohjelman esittely [ Kalvot, Power Point -esitys]
Osaava-ohjelman ohjaus, toimeenpano ja aikataulut [ Kalvot, Power Point esitys]
Valtiokonttorin kokoama hyvä keskustelukulttuurialusta vuorovaikutteisen johtamisen tueksi

Facebookiin on perustettu sivu toimijoiden verkostoitumista ja ajankohtaisten kuulumisten vaihtoa varten: www.facebook.com/osaava.

Twitterissä suositellaan ohjelman hashtag -merkintää #osaava tai viitattaessa opetus- ja kulttuuriministeriöön #okmfi


Osaava-ohjelman raportit vuosien 2010-2012 toiminnasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Mikä Osaava-ohjelma on?

Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään oman henkilöstönsä osaamista.Keskeisellä sijalla ohjelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä.Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden, suunnitelmien ja toimintamallien luomista. Laatukriteeristön käyttöönotto sekä joustavien täydennyskoulutusmuotojen ja -mallien kehittäminen on ohjelmassa keskeisellä sijalla. Ohjelman rahoitus päättyy vuonna 2016.

Kenelle Osaava-ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelma on tarkoitettu koko opetustoimessa työskentelevälle henkilöstölle perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä muussa aikuiskoulutuksessa. Kohderyhmään kuuluvat oppilaitosjohto sekä opetus- tai opetuksen tukitehtävissä työskentelevät henkilöt ja erityisesti ne henkilöt, jotka eivät ole päässeet tai voineet osallistua täydennyskoulutukseen lainkaan viime vuosina.
 
Miten yksittäinen opettaja tai rehtori hyötyy Osaava-ohjelmaa voi hyödyntää?
 
Osaava-ohjalmassa tarjottava täydennyskoulutus on maksutonta osallistujalle. Osaamisen kehittämisessä suositaan toteutusmalleja, jotka mahdollistavat joustavan ja työelämäläheisen opiskelun työn ohessa. Täydennyskoulutuksessa voidaan hyödyntää myös sovittujen kohderyhmien osalta muualla toteutettua täydennyskoulutusta (esim. opettajien pedagogisten ainejärjestöjen koulutus, muut täydennyskoulutuksen tarjoajat).
 
Miten koulu tai oppilaitos hyötyy Osaava-ohjelmasta?
 
Osaava-ohjelman verkostoja yhdistävän toiminnan muodostaa paikallisesti laadittavat osaamisen kehittämisen rakenteet ja toimintamallit sekä henkilökohtaiset koulutustarvekartoitukset sekä koulutus- ja kehittymissuunnitelmat. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat yhdessä hakea rahoitusta (vähintään kolmen koulutuksen järjestäjän (ylläpitäjän) verkosto) alueellisesti tai muuten kootun verkoston jäsenenä paikallisesti toteutettavien osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatimiseksi ja täydennyskoulutuksen järjestämiseksi työyhteisöissä silloin, kun koulutus koskee opetuksen laatukriteereitä, työhyvinvoinnin edistämistä tai tietoyhteiskuntaosaamista koko henkilöstölle.
 
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat verkostoitua paikallisesti, alueellisesti tai muulla perusteella (esim. valtakunnallisesti). Osaamisen kehittämistä edistävien verkostojen jäseninä voi olla mukana työelämän muita toimijoita.
 
Mitä lisäarvoa Osaava-ohjelmasta on kouluille tai oppilaitoksille?
 
Koulut ja oppilaitokset voivat hakea määrärahaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa tarvittavien prosessien kuntoon laittamiseen. Koulujen ja oppilaitosten johto, opetus- ja opetuksen tukitehtävissä työskentelevä henkilöstö voi osallistua laajasti myös muuhun tarjolla olevaan valtion tai muuten rahoitettun täydennyskoulutukseen.
 
Osaava-ohjelma tukee opetustoimen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi keskeisellä sijalla ohjelmassa ovat työelämässä ja työn ohella tapahtuva kouluttautuminen sekä työurien pidentämiseen ja työssä pysymistä (erityisesti muutotilanteissa) tukevat toimet. Ohjelmaan kuuluva täydennyskoulutus suunnitellaan tukemaan työntekijöiden koulutustarpeita ja kehittämään työyhteisöjen toimintaa kokonaisuutena. Työnantaja voi saada tukea henkilöstön osaamistarvekartoitusten tekemiseen ja asiantuntija-apua paikalliseen käyttöön laadittavien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.
Opiskeluun ja kehittämistyössä tarvittava ajankäyttö sovitaan työpaikkakohtaisesti. Työn ohella tapahtuvaan opiskeluun kannustetaan kehittämällä verkko-opetusta, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavia malleja sekä työn/koulutuksen vuorottelua. Opiskeluun tarvittava ajankäyttö sovitetaan koulujen ja oppilaitosten muuhun työhön. Koulutukset suunnitellaan mahdollisimman suurelta osin työhön liittyviksi, jolloin koulujen ja oppilaitosten kehittämistä palvelee työtehtäviin liitettyjen koulutusosien suorittaminen.
 
Osaava-ohjelman erityisinä tavoitteina on parantaa opetustoimessa työskentelevien osaamista, edistää työelämässä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja alan tehtävissä toimivien urakehitystä. Ohjelmalla pyritään myös vaikuttamaan työllisyyteen ja lieventämään eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta opetustoimen alalla, erityisesti rehtoreiden tai muiden ennalta määriteltyjen kohderyhmien osalta.
 
Osaava-ohjelman osa-alueet?
 
Yksilöiden kehittämisessä keskeisellä sijalla on sivistys- ja oppilaitosjohdon koulutus, työuran alku- ja loppuvaiheessa olevien opettajien mentorointi, sekä korvamerkitty määräraha osallistumismaksuihin ennalta määrätyille kohderyhmille. Työyhteisöjen kehittämisessä tärkeää on tukea koulujen ja oppilaitosten verkostoyhteistyötä
 
Osaava-ohjelmassa järjestettiin syksyllä 2010 ensimmäinen valtakunnallinen Osaava Forum, joka kokosi ohjelmassa kehitettyjä hyviä käytänteitä muiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Toinen Osaava Forum II järjestettiin Mikkelissä 2011. Vuoden 2012 Forum Oulussa, vuoden 2013 Forum Turussa ja vuoden 2014 Forum Rovaniemellä.
 
 
Osaava-ohjelman tausta?
 
Osaava-ohjelman taustalla on edellisen (2007-2010) hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan "opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta".
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esitys työnantajalle säädettävän velvoitteen sisällöiksi. Työryhmän 15.4.2009 tekemän ehdotuksen mukaisesti " Käynnistetään määräaikainen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistava Osaava-ohjelma"
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 4.5.2009 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnalle tehtäväksi laatia Osaava-ohjelman tarkemmat tavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi.
 
 
8.10.2009 opetusministeri päätti Osaava-ohjelman toimeenpanon tarkemmasta työnjaosta. Ministeriö antoi lisäksi opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnalle tehtäväksi huolehtia ohjelman kansallisesta seurannasta ja kehittämispalautteen annosta.

Opetusministeri Virkkunen: OSAAVA-ohjelma opettajien täydennyskoulutukseen käynnistyy

29-01-2010

 
- Opetusministeriö käynnistää helmikuussa Osaava-ohjelman, eli valtakunnallisen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelman, kun aluehallintovirastot avaavat avustuksien haun kouluille ja oppilaitoksille, sanoi opetusministeri Henna Virkkunen perjantaina.

Virkkusen mukaan Osaavan tavoitteena on turvata koko opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Ministeri puhui opetusalan valtakunnallisen Educa-koulutustapahtuman avajaisissa Helsingissä.

- Opettajan työ on muuttunut tiedon jakamisesta oppimisen ohjaamiseksi. Opettajuuden vaaliminen ja opettajien työolosuhteiden parantaminen on yksi hallituksen keskeisiä tavoitteita. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu työnantajan velvoite huolehtia henkilöstön ammatillisesta osaamisesta.

Osaava-erityisavustusta voivat hakea koulutuksen ja opetuksen järjestäjät aluehallintovirastoilta vuosille 2010 - 2011. Hakuaikaa on maaliskuun loppuun.

Virkkusen mukaan kehittämisohjelman tavoitteita ovat mm. työhyvinvointi, työelämäläheiset kouluttautumisen muodot, ajantasaiset tiedot ja taidot, työnantajan vastuu huolehtia henkilöstön osaamisesta ja tulevaisuuden osaaminen. Myös oppilaitosjohdon koulutus on yksi painopisteistä.

Osaava-ohjelman kokonaisbudjetti vuonna 2010 on 8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011 tarkoitukseen on varattu 10 miljoonaa, joka lähes kaksinkertaistaa valtion tuen opettajien täydennyskoulutukseen.

- - -

Lisätietoja:
- kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, puh. 09 160 77264
- erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username